O Przedszkolu

Przedszkole Integracyjne AMIŚ to placówka oświatowa prowadzona przez Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym AMI.

Wcześniej nasza placówka już od września 2014 roku funkcjonowała jako Niepubliczny Specjalistyczny Punkt Terapeutyczno-Przedszkolny AMIŚ.

Przedszkole zlokalizowane jest obecnie w Zduńskiej Woli, ul. Getta Żydowskiego 34

Pomieszczenia Przedszkola AMIŚ uzyskały pozytywną opinię:

 • Państwowego Powiatowego Inspektora o spełnieniu warunków higieniczno-sanitarnych.
 • Komendanta Miejskiej Straży Pożarnej o spełnieniu wymagań przepisów przeciwpożarowych.

Niepubliczne Przedszkole AMIŚ zostało wpisany do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Zduńska Wola.

Do AMISIA przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 lat w szczególności z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi jak również dzieci zdrowe.

Grupy dzieci są małe dostosowane wiekowo i według celów terapeutycznych do pracy.

Pobyt dziecka w przedszkolu jest BEZPŁATNY.

Zapraszamy rodziców zainteresowanych przyjęciem dziecka do przedszkola.

Celem Przedszkola AMIŚ jest:

 • Wspomaganie indywidualnego, wszechstronnego rozwoju psychofizycznego dziecka, zgodnie z jego potencjałem i możliwościami.
 • Realizacja założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego we wszystkich obszarach w zakresie dostępnym dla wychowanków.
 • Ścisła współpraca z rodziną w procesie rewalidacyjno -wychowawczym, uwzględniająca potrzeby rodziny dziecko niepełnosprawnego.

Zadania Przedszkola AMIŚ

 • Prowadzenie procesu rewalidacyjnego w oparciu o indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci oraz zalecenia zawarte w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej aktywności i motywacji do działania.
 • Zapewnienie stałej opieki nad dziećmi w czasie pobytu w punkcie przedszkolnym oraz w czasie zajęć poza terenem punktu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 • Stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności oraz umacniania wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu.
 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych przeżyć.
 • Przygotowanie do podjęcia edukacji na dalszych etapach poprzez kształcenie dojrzałości szkolnej.
 • Wybór najbardziej efektywnych metod i form pracy, dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawności intelektualną.
 • Ścisła współpraca z rodzinami dzieci w celu ujednolicenia i intensyfikacji oddziaływań rewalidacyjnych.

Dlaczego przedszkole AMIŚ?

Przedszkole AMIŚ to placówka terapeutyczna – oznacza to, że kładziemy w nich szczególny nacisk na intensywną pracę terapeutyczną. Im wcześniej rozpoczniemy pracę z dzieckiem, tym większe efekty możemy osiągnąć.

Rozpoczęcie pracy terapeutycznej z dzieckiem w wieku trzech lat pozwala osiągnąć znacznie lepsze efekty niż jej rozpoczęcie z tym samym dzieckiem np. w wieku lat pięciu. Stracony czas jest trudny do nadrobienia. W naszej placówce staramy się maksymalnie efektywnie wykorzystać okres, w którym dziecko jest szczególnie podatne na terapię.

Jest to możliwie dzięki małym grupom. Mała grupa umożliwia dzieciom uzyskać sukces terapeutyczny i doświadczyć indywidualnego podejścia. Pozwala również na modelowanie przez terapeutę zachowań dziecka, skuteczne rozwijanie komunikacji oraz reagowanie na potrzeby i możliwości dziecka, co bardzo często jest niemożliwe w grupie integracyjnej. Nie oznacza to, iż uważamy, że dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mogą funkcjonować tylko w grupach specjalnych.

Naszym celem jest przygotowanie dziecka do pełnego udziału i funkcjonowania w grupie integracyjnej bądź masowej.

Wychodzimy jednak z założenia, że na wczesnym etapie rozwoju dziecka grupa terapeutyczna najskuteczniej rozwija umiejętności deficytowe dziecka. Dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi na początku swej drogi terapeutycznej potrzebują „poukładania” świata. Najpierw uczą się rozumieć, a następnie dopiero uczestniczyć w środowisku. W małej grupie i przy wsparciu wykwalifikowanych terapeutów jest to możliwe bardzo szybko. Mała grupa to eliminowanie bodźców, które często wzmacniają ograniczenia naszych dzieci. Sale i pomoce są dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci z autyzmem. Rodzice mają możliwość pełnego uczestnictwa w terapii swoich pociech. Mogą korzystać z regularnych konsultacji, grup wsparcia i szkoleń. Wraz z postępami w terapii, wspólnie z rodzicami, podejmujemy decyzję o gotowości dziecka do podjęcia nauki w większej grupie, integracyjnej lub masowej.

Doświadczenia pokazują, że dzieci, które przez pierwsze lata życia objęte są intensywną i profesjonalną rehabilitacją i pracą terapeutyczną odnoszą większe sukcesy i często mogą kontynuować naukę w szkołach integracyjnych czy masowych. Warto więc rozważyć, komu powierzamy terapię swojego dziecka.

Przedszkole AMIŚ ściśle współpracuje z Niepublicznymi Poradnią Psychologiczno-Pedagogicznyną AMI oraz Ośrodkiem rehabilitacji dzieci. Wspólne działania pozwalają osiągać sukcesy u naszych podopiecznych.

Dzięki temu możemy zaoferować w ramach naszych placówek pełne spektrum terapii wspomagających: integrację sensoryczną, logopedię, trening EEG Biofeedback, Tomatisa, Johansena oraz co doświadczonego w pracy z dziećmi autystycznymi. Dzięki temu osiągamy efekt synergii i maksymalne rezultaty dla dobra naszych podopiecznych.

 

Nasze przedszkole

Nasze przedszkole to nowoczesna kolorowa i bardzo dobrze wyposażona placówka oświatowa dla dzieci. Posiadamy i na bieżąco zakupujemy sprzęt i meble dostosowane do potrzeb naszych dzieci. Dodatkowo przedszkole posiada specjalistyczny sprzęt terapeutyczny do pracy z dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi.

 

Korytarz:

Sala BIEDRONECZKI

 

 

Sala SÓWKI

Sala JEŻYKI

Sala MYSZKI

 

ŁAZIENKA

 

Sala SI

 

 

Sala NEUROLOGOPEDYCZNA

 

Sala REHABILITACYJNA

 

Sala DOŚWIADCZANIA ŚWIATA